Sejm pracuje nad zmianami w zawodach pielęgniarek i położnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej został już przyjęty przez rząd i trafił do posłów.

 

Zmiany w przepisach 

 

Projekt nowelizacji przewiduje dwie podstawowe zmiany w przepisach. Po pierwsze, wywołującą kontrowersje możliwość kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również w trybie zaocznym. Gdy po raz pierwszy zaczęło się mówić o tym pomyśle, wywołał on wiele krytycznych głosów ze strony ekspertów. Przeciwko nowej regulacji protestowała także Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, która 15 maja 2018 roku przyjęła swoje stanowisko, wnosząc by pozostawić kształcenie na tych kierunkach wyłącznie w trybie stacjonarnym, tak jak jest do tej pory. Pielęgniarki w swoim oświadczeniu wskazywały, że w przypadku nauki na studiach zaocznych jakość kształcenia zostanie obniżona ze względu na brak możliwości realizacji odpowiedniej liczby zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, które są niezbędne w zawodzie.

 

Kształcenie pielęgniarek

 

Rząd pozostał jednak przy swoim stanowisku i przyjął projekt w brzmieniu, które pozwala na wprowadzenie zaocznego kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Rada Ministrów argumentuje, że ma to dotyczyć głównie osób pracujących już w zawodach medycznych, które według RM są coraz bardziej zainteresowane również kształceniem w kierunku pielęgniarstwa i położnictwa. Chodzi o osoby wykonujące zawody ratownika czy opiekuna medycznego.

Dzięki proponowanym zmianom ma wzrosnąć w Polsce liczba pielęgniarek. Nie od dziś wiadomo, że jest ona w naszym kraju niższa niż w wielu państwach rozwiniętych. Rząd wskazuje, że według danych OECD, w 2015 roku wskaźnik liczby pielęgniarek na 1000 mieszkańców wynosił w Polsce 5,2, podczas gdy średnia w OECD to 9. Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia nowych kadr w zawodzie pielęgniarki i położnej, w projekcie nowelizacji ustawy zapisano, że czas trwania i liczba godzin kształcenia w trybie niestacjonarnym mają być takie same, jak w trybie stacjonarnym.

 

Druga istotna zmiana

 

Drugą istotną zmianą przewidzianą w projekcie jest wprowadzenie przepisu, który gwarantuje pielęgniarkom i położnym do 6 dni urlopu szkoleniowego. Chodzi również o przepis przejściowy, pozwalający na skorzystanie z urlopu w tym wymiarze w 2019 roku, niezależnie od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy. To realizacja postulatu zgłaszanego wcześniej przez pielęgniarki. Został on zapisany w porozumieniu zawartym 9 lipca 2018 roku pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

6 dni dodatkowego urlopu szkoleniowego ma dotyczyć wyłącznie udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czyli szkoleniach, kursach czy konferencjach. Urlop będzie przyznawany na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy. Nie będzie zależał od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia pielęgniarki i położnej. Ma być za to udzielany w dni będące dla niej dniami pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy.

Jeśli projekt zostanie przyjęty, to zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *